Organització Institucional

 

 

Contractació pública

Òrgan de contractació

FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS
c/ de l'Antiga Riera 8, 08840 VILADECANS
Telf. 93 647 00 55
fundvila@fundacioviladecans.cat
www.fundacioviladecans.cat

Perfil del contractant

- 02/FCV/2018 - Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius.

Contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de tauletes i carros carregadors porta-tauletes a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius..

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 04/12/2018 A LES 14:00 HORES

Documents de la licitació.
1. Plec de Clàusules tècniques.
2. Plec de Clàusules administratives
3. Acta de la reunió de la mesa de contractació
4. Informe tècnic d'adjudicació de contracte obert simplificat de serveis

Instruccions internes de contractació

Les normes de contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans estan regides per la llei Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre l qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Regiran la Contractació de la Fundació Ciutat de Viladecans, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 191 del TRLCSP, tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació de la societat amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En acompliment del que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, , i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, la Fundació Ciutat de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic de la Fundació Ciutat de Viladecans no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de del TRLCSP.